• ห้องเรียนรู้

  • เทคโนโลยี เฉพาะทางอาชีวศึกษา

  • วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES Education) นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

SMILES Education

การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์
(SMILES Education)

นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แจ้งให้ทราบว่า นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้จัดทำนวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES Education) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐานและชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ผู้จัดทำนวัตกรรม กล่าวว่าจากการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนขาดความสุขในการเรียนเนื่องจาก สถานศึกษามีกิจกรรมมากเวลาสอนไม่เพียงพอส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ ครูผู้สอนขาดการบูรณาการระหว่างรายวิชา จึงใช้วิธีมอบหมายงานทำให้ผู้เรียนมีภาระงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเรียนมาก นอกจากนี้นวัตกรรมยังสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้
1. ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนของสถานศึกษา
2. ประชุมครูผู้สอน (วิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาชีพ) เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ในรูปแบบโครงงาน ครูผู้สอนมีข้อตกลงร่วมกันคือมอบหมายงานให้ผู้เรียนชิ้นเดียวกัน
3. ชี้แจงผู้เรียนทราบเรื่องการนำนวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์มาใช้ในการเรียนและมอบหมายงาน
4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1 – 17 สัปดาห์
5. นำเสนอผลงาน และจัดประกวดโครงงานสัปดาห์ที่ 18
6. สรุปผลและเผยแพร่

ผลที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้
นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์
SMILES Education ผู้เรียน
S = Science
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
สามารถนำขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดทำโครงงานได้
M = Mathematics
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
สามารถนำกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้
I = Integration
การบูรณาการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้
สามารถนำความรู้ในแต่ละรายวิชามาบูรณาการและจัดทำโครงงานเกี่ยวกับงานวิจัย
L = Language
ทักษะด้านภาษา
สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและเขียนรายงานวิจัย 5 บทได้
E = Engineering
กระบวนการทางวิศวกรรมเทคโนโลยีได้
สามารถนำกระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบและสืบค้นข้อมูลโดยใช้
S = Sufficiency economy
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลในการนำความรู้มาจัดทำโครงงานและมีภูมิคุ้มกันในตัว
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำรายงานหรือชิ้นงานส่งครูผู้สอนเพียงชิ้นเดียว
ผู้สอน
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน 1 เล่ม
3. ได้งานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน 1 เล่ม
4. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข
5. มีความสามัคคีในหมู่คณะ

ข้อเสนอแนะในการนำนวัตกรรมไปใช้
1. ครูควรมีการศึกษาแผนการเรียนเพื่อทราบตารางเรียนของผู้เรียนและกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการร่วมกัน
2. หากตารางเรียนผู้เรียนไม่มีรายวิชาที่จะบูรณาการครบตามนวัตกรรมก็สามารถเชิญครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถของรายวิชานั้นในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ เช่นตารางสอนของผู้เรียนที่จะบูรณาการภาคเรียนนั้นไม่มีวิชาวิทยาศาสตร์ก็เชิญครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามาให้ความรู้กับผู้เรียนได้
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1404)
ผลสัมฤทธิ์

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

การจัดสถานที่เรียนรู้

นวัตกรรม

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

รายงาน

การจัดสถานที่เรียนรู้

ผลการประเมิน

รายงานผลการประเมิน.

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน;

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน;

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน;

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน;